PEOPLE

Supervisors

 • Yusuke Miyao (NII) (web)
 • Hideki Nakayama (Tokyo Univ.) (web)
 • Naoaki Okazaki (Tokyo Institute of Technology) (web)
 • Hiroya Takamura (Tokyo Institute of Technology) (web)
 • Hiroyuki Tokunaga (Smart News) (web)
 • Yoshimasa Tsuruoka (Tokyo Univ.) (web)

Researchers

 • Yo Ehara (web)
 • Bevan Jones (web)
 • Pascual Martínez-Gómez (web)
 • Diep Nguyen (Chupi)
 • Asako Kanezaki (partially affiliated) (web)
 • Nicolas Schwind (partially affiliated) (web)

External collaborators

 • Noriki Nishida (NLab, Univ. of Tokyo) (web)
 • Yusuke Oda (NICT/NAIST) (web)
 • Raphael Shu (NLab, Univ. of Tokyo) (web)
 • Toshihiko Yanase (Hitachi)
 • Yoshitaka Ushiku (Univ. of Tokyo)
 • Ichiro Kobayashi (Ochanomizu Univ.)
 • Kasumi Aoki (Ochanomizu Univ.)

Technical staff

 • Tatsuya Aoki (web)
 • Namgi Han
 • Akira Miyazawa (web)

Engineers

 • Tatsuya Endo
 • Tatsuya Sakaeda

Former Members

 • Hisayoshi Chugan (2016-2017)
 • Keiichi Goshima (2016-2017)
 • Natsuda Laokulrat (2016-2017) (web)
 • Soichiro Murakami (2016-2017) (web)
 • Akihiko Watanabe (2016-2017) (web)
 • Kenta Yoshinaga (2016-2017)
 • Weihua Hu (2016) (web)
 • Sang Phan (2016)
 • Saku Sugawara (2016) (web)